Integritetspolicy Kompetensnavet AB

För oss på Kompetensnavet är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett bra och riktigt sätt.

Här berättar vi hur och varför vi sparar dina uppgifter.

Vi sparar dina uppgifter till exempel då du väljer att boka någon av våra utbildningar, eller när du väljer att bli kontaktad av oss.

Såhär ser Kompetensnavet på dataskydd och din integritet

 • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet enligt gällande lagar och regler
 • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna till det ändamål de samlats in för
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
 • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter
 • Vi informerar berörda parter om en incident skulle uppstå som gäller vår behandling av personuppgifter

Grundläggande

Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och att skydda dina rättigheter. Vi vill att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den.

Kompetensnavets integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Kompetensnavet AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Kompetensnavets register.

Personuppgiftsansvarig

Kompetensnavet AB

Orrvägen 15

669 31 Deje

Kontaktperson Dataskyddsfrågor

Ylva Olsson

E-post: info@kompetensnavet.org

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Kompetensnavet behandlar dina personuppgifter för att vi skall kunna erbjuda dig bästa möjliga utbildning och för att kunna fullgöra våra åtaganden i enlighet med de lagar och regler som följer av vår verksamhet.

Uppgifter vi får från dig

Kompetensnavet samlar i första hand in uppgifter direkt från dig.

Via våra webbformulär, epost och telefon

Insamlingen sker när du lämnar dina personuppgifter till oss via något av våra formulär eller via telefon till vår kundtjänst, till exempel då du anmäler dig till en utbildning registrerar vi de personuppgifter som är namn, företag, telefonnummer, epostadress och önskad information du vill att vi levererar till dig om aktuell förfrågan samt vi informerar dig via denna policy om vad som lagras och hur länge. Vi använder endast de uppgifter du sänt in till oss för det syfte som följer av din förfrågan, tex för att leverera information till dig om en produkt eller en tjänst I vårt utbud som du är intresserad av.

Vi på Kompetensnavet arbetar med att marknadsföra våra tjänster och produkter. Det betyder att vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig i marknadsföringssysfte och för att genomföra våra egna marknadsanalyser.

Rättslig grund vid lagring via våra webbformulär, epost och telefon

Vår rättsliga grund är i detta fallet att vi arbetar med uppgifter av berättigat intresse.

Lagringstider via våra webbformulär, epost och telefon

Denna typ av personuppgifter vi samlar in raderas efter att vårt avtal i form av affärsöverenskommelse upphört eller efter 90 dagar om du väljer att ej fullföra en föreslagen affärsöverenskommelse med oss.

Tänk på att aldrig sända in uppgifter till oss som identifierar tex kön, etnicitet, religion och andra känsliga personuppgifter. Om du har särskilda önskemål om kost lagrar vi aldrg någonsin de uppgifterna – du vänder dig själv direkt till vår leverantör av måltider för att genomföra dina önskemål, dvs ingen registrering sker. Om du av misstag skulle sända in känsliga data till oss raderas de omedelbart, senast en vecka efter att datat upptäcks och då både från vår backup ifall backupen hunnit gå innan situationen upptäcks och våra ordinarie system.

Via våra webbplatser, kanaler i sociala media eller epost

Vi samlar in personuppgifter då du besöker våra webbplatser, våra kanaler i sociala medier eller passerar vårt epostfilter tex i samband med att du sänder epost till oss.

Den information vi samlar in på vår webbplats eller som registreras i vårt epostfilter eller våra webbloggar är (ej begränsat till) trafikdata, platsdata och övrig kommunikationsdata, tex din IP-adress, vilken typ av operativsystem som finns installerat på enheten du använder vid kontakt med oss, vilken typ av webbläsare du använder då du kontaktar oss.

Rättslig grund vid lagring via våra webbformulär, epost och telefon

Vår rättsliga grund är i detta fallet att vi arbetar med uppgifter av berättigat intresse.

Lagringstider via våra webbformulär, epost och telefon

De här nämnda personuppgifterna vi samlar in raderas efter 90 dagar.

Via bokningsinformation och affärsöverenskommelser (signerad offert)

När du fullföljer en bokning hos oss kommer det alltid att ske via ett affärsdokument som är vår officiella affärsöverenskommelse, det vill säga en offert som du signerar och sänder i retur till oss.

Rättslig grund vid lagring via bokningsinformation och affärsöverenskommelser (signerad offert)

Vår rättsliga grund är i detta fall att vi lagrar dina personuppgifter i syfte att uppfylla ett avtal.

Lagringstider vid lagring via bokningsinformation och affärsöverenskommelser (signerad offert)

Affärsdokumentet lagras så länge lagar och regler kräver det, sju år enligt bokföringslagen och tolv år enligt Skatteverkets regler.

Kursutvärderingar

Kompetensnavet samlar in dina personuppgifter i samband med utvärdering av genomförd utbildning.

Rättslig grund vid lagring via kursutvärdering

Vår rättsliga grund är i detta fallet att vi arbetar med uppgifter av berättigat intresse.

Lagringstider för personuppgifter lämnade vid kursutvärdering

Personuppgifterna vi samlar in via Kompetensnavet anonymiseras efter 180 dagar, den tidsram som gäller för support efter genomförd kurs.

Notera! Att för de kursutvärderingar du lämnar via våra samarbetspartners utvärderingssystem gäller respektive samarbetspartners integritetspolicy.

Kundsupport via Helpdesk

Kompetensnavet samlar in dina personuppgifter i samband med att du begär support efter genomförd utbildning.

Rättslig grund vid lagring av personuppgifter vid produkten Kundsupport via Helpdesk

Vår rättsliga grund är i detta fallet att vi arbetar med uppgifter av berättigat intresse.

Lagringstider vid lagring av personuppgifter vid produkten Kundsupport via Helpdesk

Personuppgifterna vi samlar in via Kompetensnavet anonymiseras efter 270 dagar, den tidsram som gäller för support efter genomförd kurs plus 90 dagar.

Notera! Att denna tidsram är satt för att kunna hantera eventuella klagomål på supportprodukten och levererade svar.

Profilering

Kompetensnavet utför ingen profilering av våra kunder via våra egna webbplatser.

Cookies

Kompetensnavet placerar inga företagsegna cookies på din dator då du surfar på vår webb.

Information

Information om personuppgiftsbehandlingen skall lämnas av Kompetensnavet (den personuppgiftsansvarige) både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det.

Informationen tillhandahålles av Kompetensnavet i elektronisk form. Bland annat skall information lämnas om kontaktuppgifter till Kompetensnavet, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

Om personuppgifter som rör en registrerad person samlas in ska vi lämna följande information

 • Kontaktuppgifter till Kompetensnavet som personuppgiftsansvarig
 • Ändamålen (syftet) med behandlingen
 • Den rättsliga grunden för behandlingen
 • Den period personuppgifterna kommer att lagras
 • Den registrerades rättigheter

Om det inträffar ett dataintrång eller liknande hos Kompetensnavet och vi bedömer att det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri informerar vi berörda om händelsen.

Vilka kan vi komma att lämna dina personuppgiter till

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till de myndigheter som behöver ta del av uppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. I lag reglerade uppgifter för statistikändamål kan komma att lämnas ut till myndigheter.

Var behandlar vi dina personuppgifter

Kompetensnavet behandlar samtliga personuppgifter inom Sverige.

Dina rättigheter

Dina rättigheter innebär att du som registrerad ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.

Varje kund, anställd och instruktör har rätt att få veta om Kompetensnavet behandlar dennes personuppgifter. Vi är skyldiga att, vid förfrågan, ge ut dessa uppgifter genom ett så kallat registerutdrag. Vi gör en prövning av sådana förfrågningar så att vi kan fastställa att den som begär ut information också är rätt mottagare av informationen.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling du lämnat ditt samtycke till och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av ditt samtycke.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig och hur vi behandlar de uppgifterna. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, till exempel om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Samarbetspartners

Kompetensnavet ansvar EJ för samarbetspartners och deras insamlig av personuppgifter. Besök respektive partners webbplats för vad som gäller hos dem!

Exempel kan vara så kallade Learning Management Systems hos respektive samarbetspartner som levererar sådana till sina kursdeltagare.

Kompetensnavets medarbetare

Samtliga medarbetare på Kompetensnavet är instruerade att följa Kompetensnavets vid var tid gällande integritetspolicy.

Senaste uppdatering av Kompetensnavets integritetspolicy

Deje, 2018-05-24