K4005 Grön IT grundkurs – 1 dag

Pris: 7.000 sek

Vad är Grön IT?

IT&Telekomföretagen vill visa att IT är miljöteknik och hur IT-branschen kan vara med och påverka miljön på ett positivt sätt.

Enligt EU-kommissionen härrör omkring 1,75 % av koldioxidutsläppen i Europa från användningen av IT- och telekomrelaterade produkter när tjänster tillhandahålls. Produktionen av IT och telekomutrustning och hemelektronik står för ytterligare 0,25 % av koldioxidutsläppen. I takt med att användningen av IT- och telekom växer världen över ökar också energiförbrukningen.

Övriga sektorer inom ekonomin och samhället står för de återstående 98 % av koldioxidutsläppen. Det finns en mängd innovativa IT- och telekomlösningar som minskar miljöbelastningen inom en rad områden i samhället. Lösningar för att ersätta fysiska resor, effektivisera och optimera transporter och möten, samt styra och reglera processer inom industrin och inom boende och byggande. Här väntas IT- och telekom i störst utsträckning kunna bidra till minskade utsläpp. Enligt kommissionen med åtminstone 15 % fram till år 2020.

Branschen står nu inför den stora utmaningen att kommunicera dessa lösningar till kunder och beslutsfattare inom både det privata och det offentliga. Vi ska påvisa förbättringar som resulterar i lägre kostnader, bättre miljönytta och en högre livskvalitet.
IT-avdelningen behöver kunskap och visa vägen hur organisationen kan förverkliga sina mål att bli grönare.
Denna utbildning ger en övergripande introduktion till området grön IT, dess komponenter, tekniker, verktyg och hjälpmedel.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till:

  • Alla som är engagerade i inköp, leverans och support inom IT.
  • Alla som behöver en introduktion till hur IT kan hjälpa en organisation att bedriva verksamheten grönare.
  • Personer som har ansvaret för att genomföra en organisations gröna initiativ, inom IT eller generellt.

I slutet av kursen kommer deltagarna ha en övergripande förståelse för vikten av IT när man ska uppnå en organisations gröna mål.

Kursinnehåll

  • Förstå definitionen av grön IT
  • Värdet av grön IT- varför Grön IT är viktigt
  • De olika komponenterna i Grön IT och hur de relaterar till varandra
  • De viktigaste teknikerna, metoderna och strategierna för varje del i Grön IT Upphandling och livscykelhantering
  • Mäta utsläpp och effektivitet i energiförbrukning
  • Förstå det praktiska för att uppnå effektivitetsvinster i energi
  • Förklara affärsnyttan med att anta en grön IT-strategi
  • Hur grön IT passar in i organisationens övergripande Grön IT strategi