K5712 Praktisk tillämpning av TOGAF som ramverk – 3 dagar

Pris: 18.200 sek

OM

Kursens terminologi är på engelska genomgående för att inte riskera att förvanska ramverkets terminologi. TOGAF är ett ramverk för IT-arkitektur som är ett registrerat varumärke hos Open Group. Open Group är ett konsortium som verkar leverantörs- och teknikoberoende bland annat för standardiseringar och certifiering inom IT-branschen. Genom hela kursen löper ett praktiskt övningsexempel där du som deltagare tillämpar TOGAF för att modellera en IT-arkitektur.

MÅL

Du lär dig grunderna i modellen TOGAFs koncept. Med ett praktiskt exempel genomför du under kursen en modellering med TOGAF för en fiktiv arkitektur. Efter genomförd kurs kan du självständigt sätta upp din egen organisations arbetssätt utifrån TOGAF som ramverk. Du har lärt dig förstå de grundläggande principerna för Enterprise Architecture och TOGAF. Du har också lärt dig terminologin, strukturen och koncepten i TOGAF 9.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som skall arbeta som arkitekt eller i någon av rollerna på utvecklingsavdelningen eller IT-drift som skall arbeta med att praktiskt tillämpa TOGAF i din organisation.

FÖRKUNSKAPER

Inga särskilda förkunskaper krävs men det underlättar om du är bekant med branschens allmänna principer och arbetssätt då det gäller systemutveckling och arkitektur samt bra om du har grundkunskaper i UML.

INNEHÅLL

Inledning
Ramverk för IT-arkitektur
Modellering
TOGAF introduktion
Kursens övningsexempel – introduktion
Grundläggande
koncept

 • ADM
 • Enterprise Continuum
 • Architecture Repository
 • Architecture Capability

Allmänna definitioner
Vad är ADM

 • ADMs cykel, dess faser och mål
 • Typiska delsteg
 • Guidelines och tekniker
 • Hur du sätter en målbild på aktivitetsgraden i en arkitektur

Enterprise Continuum vektyg

 • Enterprise Continuum – struktur och syfte
 • architecture continuum – struktur och syfte
 • solution continuum – struktur och syfte
 • arkitekturens landskapsnivåer

ADMs faser (Level 1)

 • Preliminary phase
 • Phase A
 • Phase B
 • Phase C
 • Phase D
 • Phase E
 • Phase F
 • Phase G
 • Phase H
 • ADM architecture requirements management

ADM Guidelines och tekniker

 • Principer för arkitektur
 • Affärsscenarier
 • Gap-analys
 • Interoperabilitet
 • Business transformation readiness

Styrning av IT-arkitektur (Level 1)

 • Architecture board
 • Architecture contracts
 • Architecture compliance

Architecture Views, Viewpoints, Stakeholders

 • View creation process

Byggstenar

 • Definition
 • Syfte
 • Typiska karaktärsdrag

ADM leverabler

 • Vilka är nyckelvariablerna i ADM
 • Definition
 • Syfte

TOGAF:s referensmodeller (Level 1)

 • TRM
 • III-RM