K5020 Java Threading – 3 dagar

Pris: 28.200 sek

UTBILDNINGSMÅL

Du lär dig använda de verktyg för trådning som finns i Java för att kunna behärska grundläggande kunskaper i trådad programmering med Java och vidare hur du utvidgar de kunskaperna stegvis så
att du efter avslutad kurs även kan använda dina kunskaper för att utföra mer avancerad hantering av trådning i komplexa program.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till Java-utvecklare på alla nivåer som vill lära sig
trådning i Java-program.

FÖRKUNSKAPER

Förkunskaper i Java-programmering.
Inga förkunskaper i trådning av Java behövs.

INNEHÅLL

Introduktion till trådning

 • Java-termer
 • Trådning – en översikt
 • Vilka fördelar har du med att använda trådning?

Javas API för trådning

 • Trådning genom att använda Thread Class
 • Trådning genom att använda Runnable Interface
 • Thread State/Status
 • Namnsättning av trådar
 • Åtkomst till trådar
 • Start, stop och join

Tekniker för synkronisering

 • Exempel ur verkligheten
 • AsyncReadSocket Class
 • Synkroniserad klass
 • Synkroniserat block
 • Nästade lås
 • Deadlock
 • Återkoppling till exempel ur verkligheten
 • Statiska metoder

Wait och Notify

 • Exempel ur verkligheten
 • Wait och Notify
 • Wait, Notify och Notify All
 • wait() och sleep()
 • Statiska metoder

Datastrukturer och behållare

 • En Network Server Class
 • Klassen AsyncInputStream
 • Hur man använder TCPServer med AsyncInputStreams

Schedulering av Java-trådning

 • Schedulering med Java Interpreter
 • När är det viktigt att använda schedulering
 • Schedulering med prioriterade trådar
 • Andra metoder för schedulering med trådar
 • Hur man bygger en tråd-schedulerare
 • Schedulering med Round Robin och ”Fairness”

Avancerad synkronisering

 • Termer inom området synkronisering
 • Hur man undviker deadlock
 • Lock Starvation

Trådgrupper

 • Begrepp för trådgrupper
 • Hur man skapar trådgrupper
 • Hur man manipulerar trådgrupper
 • Hantering av olika metoder för gruppering av trådar
 • Trådgrupper, trådar och säkerhet

Debugging av trådar